lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
MARZEC
nr 3/2010

Dom dla Bezdomnych Caritas Archidiecezji Białostockiej

Dom dla Bezdomnych w Białymstoku, mieszczący się przy ul. Sienkiewicza jest jednostką organizacyjną Caritas Archidiecezji Białostockiej. Placówka ta to jednostka całodobowa, stacjonarna, przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ale bez całodobowej pomocy medycznej.

Główne cele Domu dla Bezdomnych to zapewnienie osobom bezdomnym miejsca całodobowego schronienia (wraz z podstawowymi formami pomocy doraźnej) przy jednoczesnej realizacji działań zapobiegających poszerzaniu się i utrwalaniu zjawisk bezdomności oraz dążenie do społecznego i ekonomicznego usamodzielnienia się podopiecznych, a tym samym pełnoprawnego funkcjonowania w życiu społecznym.

W 2009 roku cele te realizowane były w trzech obszarach: osłonowym, aktywizującym i profilaktycznym.

W ramach działań osłonowych zostały zapewnione godziwe warunki dla 149 osób. Osoby te miały: zapewnione miejsce do spania, odzież i obuwie, środki higieniczne, całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie w wyznaczonych porach), możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarnych, pomoc psychologiczną i terapeutyczną, pomoc pracownika socjalnego a także spokój i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne na terenie placówki. Dodatkowo każdy z mieszkańców był pod opieką lekarza i pielęgniarki.

Raz dziennie wydawane są w jadalni Domu dla Bezdomnych posiłki regeneracyjne dla wszystkich zgłaszających się osób: skorzystały z nich 1703 osoby. W sumie wydano 17187 gorących posiłków dla osób spoza Domu dla Bezdomnych. W miarę możliwości mieszkańcom i wszystkim osobom potrzebującym wydawana była również odzież i obuwie.

W ramach aktywizacji zmierzającej do wyjścia z bezdomności, w 2009 roku wykonanych zostało szereg działań. Przede wszystkim powstał Samorząd Mieszkańców oraz Rada Mieszkańców. Funkcjonowanie Domu zostało oparte na pracy osób w nim przebywających. Bezdomni pomagali także w pracach remontowo-budowlanych placówek Caritas, przede wszystkim w ośrodku kolonijnym Wzgórze Uśmiechu, znajdującym się w Dolinie Rospudy. Mieszkańcy Domu nieśli pomoc innym potrzebującym osobom, m.in. zagrożonym bezdomnością, niepełnosprawnym oraz ubogim.

Należy mówić o dużym zaangażowaniu się mieszkańców w akcje prowadzone przez Caritas takie jak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Jałmużna Wielkopostna. Bezdomni wzięli również udział w akcji „Zimowy Ratownik”, polegającej na ratowaniu od zamarznięcia ludzi pozostających w pustostanach lub na ulicy.

Została wprowadzona nowa forma integracji społecznej mieszkańców Domu w postaci wyjazdów połączonych ze zwiedzaniem oraz modlitwą w sanktuariach takich jak Święta Lipka i Jasna Góra.

Oprócz tego, w Domu dla Bezdomnych sprawnie funkcjonuje, przy wsparciu wolontariuszy, założona w 2008 roku świetlica. Świetlica służy jako sala kinowa, biblioteka, sala konferencyjno-wykładowa i miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe. Rytm funkcjonowania Domu wyznacza plan dnia, dzięki któremu pensjonariusze uczą się gospodarowania czasem, z uwzględnieniem podziału na obowiązki i odpoczynek.

W Domu mieści się również kaplica, w której regularnie odbywa się modlitwa poranna (z wprowadzonymi w 2009 roku czytaniami z Ewangelii na dany dzień) oraz modlitwa wieczorna. Dbając o dobro duchowe mieszkańców, raz w miesiącu odbywają się Msze Święte oraz rekolekcje Wielkopostne i Adwentowe z możliwością skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy zapraszani są wszyscy bezdomni Białegostoku. W wieczerzy wigilijnej i śniadaniu wielkanocnym uczestniczy około 300 osób. Zarówno przed wieczerzą jak i śniadaniem jest odprawiana Eucharystia.

W ramach profilaktyki, przy współpracy z instytucjami publicznymi i pozarządowymi, w 2009 roku były prowadzone działania na dwóch płaszczyznach: pierwsza z nich polegała na zapoznaniu społeczeństwa zwłaszcza ludzi młodych, z problemem bezdomności, druga ukazała mieszkańcom Domu, iż w swej trudnej sytuacji życiowej nie są osamotnieni. W ramach tych działań była udzielana pomoc socjalna osobom zagrożonym bezdomnością, taka jak wydawanie posiłków, zaopatrzenie w odzież i środki czystości. W Domu dla Bezdomnych jest też miejsce dla licznej grupy wolontariuszy. Niektórzy z nich od wielu lat pełnią dyżury na furcie, coraz więcej jest też wolontariuszy rekrutujących się z białostockich uczelni. Bardzo dobrze przebiega współpraca z Komendą Wojewódzką Policji (realizacja programów „Bez domu ale nie bez pomocy” i „Nie bądźmy obojętni”), z Komendą Miejską Policji (program „Zimowy Ratownik”), z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (realizacja projektów: „Międzynarodowy Dzień walki z ubóstwem” i „Dzień higieny”). Pracownicy Domu dla Bezdomnych zaangażowali się w przygotowanie konferencji zorganizowanej przez Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Zakład Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku pt. „Działania w służbie ludzi bezdomnych – stan i perspektywy. Przywróćmy nadzieję”.

Dom dla Bezdomnych dysponuje 99 miejscami (83 miejsca dla mężczyzn, 16 dla kobiet), świetlicą, jadalnią, kuchnią, kaplicą, gabinetem lekarskim, gabinetem terapii uzależnień, pokojem socjalnym i pokojem higienistki.

Podstawowym warunkiem przebywania w Domu dla Bezdomnych jest całkowita abstynencja od alkoholu i innych środków odurzających.

Działania Caritas Archidiecezji Białostockiej można wspomóc przekazując 1 procent podatku dochodowego na rzecz CARITAS POTRZEBUJĄCYM, KRS 0000269579. Caritas Potrzebującym jest organizacją pożytku publicznego Caritas Archidiecezji Białostockiej. Pozyskane środki finansowe pozwolą między innymi na lepsze zorganizowanie ośrodka kolonijnego „Wzgórze Uśmiechu” w Karasiewie nad Rospudą, gmina Bakałarzewo. Wymaga on dalszego remontu (wymiana okien, założenie ogrzewania, remont tej części dawnej szkoły, która służyła nauczycielom za mieszkania).

Sebastian Wiśniewski