lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
SIERPIEŃ 2008
nr 8/2008

Obecność Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Archidiecezji Białostockiej

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących powstało 26 kwietnia 1882 roku. Założyli je: ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn i matka Kazimiera Gruszczyńska, która przez ojca Honorata została skierowana do warszawskiego „Przytuliska” przy ul. Wilczej, tej dobroczynnej instytucji, która stała się domem macierzystym Zgromadzenia, w którym mieści się Dom Generalny do dziś. Siostry podejmowały i podejmują pracę wśród ludzi samotnych, chorych, posługę miłosierdzia względem ludzi potrzebujących pomocy.

Pierwsze siostry: Irena Młodziejko i Regina Socha dnia 18 września 1984 roku przybyły do Białegostoku na ul. Żytnią 10, aby zaopiekować się starszą samotną panią Moniką Walińską, która potrzebowała pomocy i zorganizować placówkę Zgromadzenia.

20 września 1984 roku otrzymały od biskupa Edwarda Kisiela, administratora apostolskiego Archidiecezji Białostockiej pozwolenie na założenie placówki zakonnej i błogosławieństwo dla tworzenia tego dzieła. Latem 1985 roku biskup Edward Kisiel w porozumieniu z przełożonymi Zgromadzenia erygował dom zakonny Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku, przy ul Żytniej 10. Pierwszą przełożoną tegoż domu została siostra Regina Socha. Pozostała ona też opiekunką pani Walińskiej. Inne siostry pracowały w szpitalach, w duszpasterstwie młodzieży (pielgrzymki, rekolekcje, spotkania modlitewne). Od 20 maja 1987 roku s. Irena Młodziejko podjęła opiekę nad starsza panią Józefą Olechnowicz przy ul. Warszawskiej, gdzie też zamieszkała. Przybywały nowe siostry, które kształciły się w zawodzie pielęgniarki i pomagały w pielęgnowaniu chorych. W 1990 roku po śmierci pani Walińskiej siostry otrzymały na własność dom przy ul. Żytniej 10.

W styczniu 1992 roku żłobek przy ul. Proletariackiej 8 został przeznaczony na cele lecznicze. Prezydent miasta Białegostoku Lech Rutkowski 6 lipca 1993 roku przyznał wieczystą dzierżawę tego żłobka Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z przeznaczeniem na dom opieki i klasztor sióstr. 23 grudnia 1993 roku po przeprowadzeniu prac remontowych i przeróbek została rozpoczęta przez Zgromadzenie działalność opiekuńczo społeczna w tym domu. Wspólnota powiększyła się do dziewięciu sióstr. 14 czerwca 2005 roku Zgromadzenie uzyskało zezwolenie od wojewody podlaskiego na prowadzenie domu opieki społecznej jako placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku. 30 czerwca 2005 roku Dom Opieki Społecznej prowadzony przez siostry został wpisany do rejestru placówek świadczących całodobowe usługi osobom wymagającym całodobowej opieki. Siostry dają świadectwo miłości bliźniego i solidnej pracy. Niosą wszechstronną pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych, dają podstawową opiekę higieniczną, prowadzą zleconą przez lekarza pielęgnację, zapewniają kontakt podopiecznych z otoczeniem i pełnią szereg innych czynności opiekuńczych. Duże znaczenie w ich pracy ma kaplica istniejąca w Domu Opieki Społecznej. Siostry i mieszkańcy Domu czerpią siły od Jezusa Eucharystycznego, mają możliwość ciągłego kontaktu z Bogiem w modlitwie i sakramentach świętych.

Jedna z sióstr pracuje jako wychowawca w świetlicy terapeutycznej, działającej przy parafii Ducha Świętego w Białymstoku. Pomaga tam dzieciom w odrabianiu lekcji, podejmuje działania organizacyjno-porządkowe, kulturalno-rozrywkowe, wychowuje religijnie, pomaga w zakresie socjoterapii, nawiązuje kontakt ze szkołą(pedagogiem, wychowawcą) i z kuratorem, odwiedza domy rodzinne dzieci niosąc im pomoc materialną. Są też dwie siostry katechetki, jedna pracuje w Zespole Szkół Zawodowych, a druga w Domu Specjalnej Troski w Zaściankach.

ks. Henryk Żukowski