lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
KWIECIEŃ 2008
nr 4/2008

Powołania w służbie Kościoła misyjnego

Pod takim hasłem przeżywamy w tym roku Światowy Dzień Modlitw o Powołania w niedzielę Dobrego Pasterza dnia 13 kwietnia i Tydzień Modlitw o Powołania w parafiach w dniach 13-20 kwietnia 2008 r. Razem z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, który skierował swoje orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, podejmiemy refleksje nad ważnym problemem misji i misyjności Kościoła połączoną z różnymi formami spotkań, nabożeństw i modlitw.

Kościół jest misyjny jako całość. Każdy chrześcijanin na mocy chrztu i bierzmowania jest powołany do dawania świadectwa wiary i głoszenia Ewangelii. Jednakże wymiar misyjny jest wewnętrznie związany z powołaniem kapłańskim. Pośród ludzi, którzy poświęcają się całkowicie głoszeniu Ewangelii, w szczególny sposób powołani są kapłani do głoszenia Słowa Bożego, sprawowania Eucharystii, sakramentu pokuty i innych sakramentów i podjęcia służby na rzecz małych, chorych, cierpiących, biednych, przeżywających trudności i tych, którzy nie spotkali naprawdę Jezusa Chrystusa. „Wypada dziękować – mówi papież Benedykt XVI – za tak wielu kapłanów, którzy cierpieli aż do oddania życia, by służyć Chrystusowi. Chodzi tu o poruszające świadectwa, które mogłyby zainspirować młodych, by także oni poszli za Chrystusem i ofiarowali swe życie dla bliźnich, znajdując w ten sposób prawdziwe życie (Sacramentum caritatis, 26). Papież w swoim orędziu pisze, iż „specjalne uznanie należy się kapłanom Fidei donum, którzy w sposób kompetentny i ofiarny budują wspólnotę, głosząc Słowo Boże i łamiąc Chleb życia oraz nie szczędząc energii na wypełnianie misji Kościoła”. Chodzi tutaj o dokument papieża Piusa XII (1957 r.) Fidei donum, który zainicjował posyłanie do młodych Kościołów, zwłaszcza w Afryce, księży diecezjalnych, dzięki czemu „kapłani zwani Fidei donum dają cenny wkład we wzrost wspólnot kościelnych znajdujących się w potrzebie, czerpiąc z nich równocześnie świeżość i żywotność wiary” (Jan Paweł II, Redemptoris Missio, 68). Wielu kapłanów z naszej Archidiecezji Białostockiej również pracowało i pracuje poza granicami Polski w tzw. krajach misyjnych Afryki, Ameryki Południowej, Islandii, a także w USA, Kanadzie, różnych krajach Europy, Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji i innych.

Ważny udział w ewangelizowaniu świata mają osoby zakonne. W ich powołaniu zawarte jest zadanie całkowitego poświęcenia się misji Chrystusa. Wkład osób konsekrowanych w dzieło ewangelizacji polega przede wszystkim na świadectwie życia oddanego Bogu i braciom na wzór Zbawiciela, który z miłości do ludzi stał się sługą. Mocą Ducha Świętego dokonuje się w ich życiu przejście od „ja”, również „ja” własnego zgromadzenia lub prowincji, do „my” komunii i misji eklezjalnej. Następuje pokonanie przywiązania do przeszłości, tradycji i otwarcie się na przyszłość skierowaną ku horyzontom katolicyzmu (powszechności) i ku poszukiwaniu woli Bożej. Misja osób konsekrowanych jest misją Chrystusa, aby głosić ubogim dobrą nowinę ze względu na ubóstwo materialne (głód, wygnanie, prześladowanie, wojna, bezrobocie, choroba, opuszczenie…) i duchowe (samotność, rozpacz, degradacja moralna, zanik wartości, wyzysk…). Osoby konsekrowane są posłane do wszystkich ludzi, by głosić „dobrą nowinę” o zbawieniu i wolności, o tym, że można mieć nadzieję, że można miłować, że Królestwo Boże zapoczątkowane przez Jezusa Chrystusa jest owocne dla wszystkich i może przeniknąć i przemienić serca ludzi i struktury społeczne wprowadzając sprawiedliwość i miłość, oddalając zaś niesprawiedliwość i nienawiść. Najważniejszym przejawem misji nie są jednak dzieła zewnętrzne, ale przede wszystkim uobecnianie samego Chrystusa przez osobiste świadectwo (por. VC, 72). Wiele osób konsekrowanych, które przebywały na terenie Archidiecezji Białostockiej pracowało i pracuje na misjach zarówno ze zgromadzeń żeńskich jak i męskich. Szczególnie zaangażowane w pracę misyjną w całym Kościele jest Zgromadzenie Słowa Bożego(werbiści), które ma swój dom także w Białymstoku. Niech ten Tydzień Modlitw o Powołania w świadomości wiernych całego Kościoła i wiernych Archidiecezji Białostockiej utrwala pamięć o tak licznych świadkach misjonarzach spośród kapłanów diecezjalnych, osób zakonnych i świeckich rozsianych po całym świecie, którzy wkładają własną pracę, modlitwę i cierpienie w dzieło misyjne Kościoła, a niekiedy przelewają krew dla Chrystusa.

Tegoroczny program duszpasterski realizuje hasło: „Bądźmy uczniami Chrystusa”, zaczerpnięte z z nakazu misyjnego danego przez Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19), które oznacza: czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach głosząc Ewangelię. Celem bowiem głoszenia jest nawrócenia słuchaczy, czynienie z nich uczniów Chrystusa.

Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim orędziu podkreśla, że Kościół, aby „moc kontynuować misję powierzoną mu przez Chrystusa i aby nie zabrakło ewangelizatorów, których świat potrzebuje” musi zadbać o to, „by we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich nie zabrakło stałego wychowania do wiary(…) oraz podtrzymywania wśród wierzących aktualnego poczucia odpowiedzialności misyjnej oraz solidarności z narodami świata”. Z pogłębianiem wiary realizuje się droga do świętości tak, aby „światło prawdy promieniowało na wszystkich ludzi. Słowo z trudem zostanie przyjęte, jeśli przeczy mu postępowanie”. Ważną rzeczą jest włączenie się do struktur Papieskiej Unii Misyjnej, której celem jest budzenie ducha misyjnego wśród kapłanów, osób zakonnych, alumnów, postulantek i nowicjuszek, postulantów i nowicjuszy oraz świeckich animatorów misyjnych. Pewną rolę w zakresie budzenia zainteresowania sprawą misji pełnią ogniska misyjne w seminariach duchownych i w grupach ludzi świeckich. Zgromadzeni w takim ognisku ludzie (przeważnie młodzi) modlą się, niosą pomoc materialną i rozprzestrzeniają informacje o misjach, zawarte w dokumentach Kościoła, w czasopismach i książkach misjologicznych i misyjnych. Można podjąć inne sposoby uczestnictwa w dziele misyjnym: odprawianie Mszy Świętych w intencji misji według papieskiej intencji misyjnej na dany miesiąc, adoracja w intencji misji, rozważania misyjne podczas różnych nabożeństw, indywidualna modlitwa, pomoc materialna: zbiórki pieniężne, zbiórki i wysyłanie na misje rzeczy potrzebnych w pracy misyjnej, szerzenie informacji na temat idei misyjnej przez redagowanie gazetek misyjnych, propagowanie filmów misyjnych, realizowanie programów telewizyjnych o pracy misyjnej, kolportaż czasopism i książek misjologicznych i misyjnych, organizowanie spotkań z misjonarzami, modlitwa za nich i korespondencja z nimi, organizowanie niedziel i tygodni misyjnych w parafiach.

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań organizuje ogólnopolska pielgrzymkę rodzin osób powołanych i wspierających powołania na Jasną Górę dnia 10 maja 2008 r. W programie jest przewidziane spotkanie w sali ojca Kordeckiego o godz. 10.00, Msza św. w bazylice Jasnogórskiej o godz. 11.00, której przewodniczyć będzie biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, konferencję o godz. 14.00 w sali ojca Kordeckiego i nabożeństwo majowe w bazylice o godz. 15.00. W Archidiecezji Białostockiej grupą wspierającą powołania jest „Grono Przyjaciół Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku”, które szczególnie jest zaproszone do udziału w tej pielgrzymce.

ks. Henryk Żukowski