lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
STYCZEŃ 2005
nr 1/2005

Ludowy Uniwersytet Katolicki im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku

Krypno - 2003 r.Ludowy Uniwersytet Katolicki im. Ks. Jerzego Popiełuszki prowadzi swą działalność w naszej Archidiecezji już 8 lat. W Polsce Uniwersytety Ludowe istnieją od ponad 80 lat. Zakazane w Polsce powojennej, od 20 lat znów rozwijają się pięknie.

Ludowy Uniwersytet Katolicki w Białymstoku został powołany do istnienia dekretem Księdza Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego Metropolity Białostockiego dnia 8 grudnia 1997 roku. Nominację Rektora otrzymał Ks. kan. Kazimierz Fiedorowicz z Juchnowca.

W odpowiedzi na problemy dzisiejszej wsi, staraliśmy się zachęcić młode pokolenie do pozostawania na wsi, korzystania z możliwości zdobycia wiedzy rolniczej i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Współpracując z odpowiednimi władzami gminnymi, samorządowymi, rolniczymi i nauczycielskimi duszpasterze pragnęli pomagać mieszkańcom wsi i małych miast w zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, rozwijając jednocześnie poczucie godności, równości obywatelskiej oraz wartości pracy na roli.

Wieś, to nie tylko miejsce pracy, ale i mieszkanie milionów ludzi, to środowisko życia całych rodzin i pokoleń o bogatej kulturze i duchowości, to korzenie Narodu. Staraliśmy się stworzyć możliwości poznawania mechanizmów i szczegółów obecnych reform. Uczyliśmy posługiwania się komputerem.

Przy propozycjach obecnych zmian w gospodarowaniu ziemią uczyliśmy, iż nie wolno myśleć jedynie o "produkcji rolniczej", zapominając o wartościach, które dają nam duchową siłę i stanowią o naszej tożsamości w Europie. Nikogo nie namawialiśmy do wejścia w struktury Unii Europejskiej, ale prosiliśmy dobrze przygotowanych wykładowców o rzetelną wiedzę na temat korzyści i zagrożeń płynących z akcesji do UE.

Wykłady prowadzone były przez wykładowców, którzy zagwarantowali wysoki poziom kształcenia. Są to kapłani, nauczyciele akademiccy oraz osoby zawodowo wykonujące zadania będące tematami wykładów (np. Ośrodka Doradztwa Rolniczego).

Dotychczas 269 słuchaczy otrzymało dyplom ukończenia LUK. Dnia 14 stycznia 2001 roku w Parafii p.w. Św. Trójcy w Juchnowcu w niezwykle uroczystej oprawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia Ludowego Uniwersytetu Katolickiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku, pierwszym 55 absolwentom z Juchnowca i Suchowoli. Po ukończeniu 6 semestrów wykładów, napisaniu pracy dyplomowej, pierwsi absolwenci naszej archidiecezjalnej uczelni przeżywali niezwykłą radość. Mszę Świętą dziękczynną celebrował ks. bp prof. Edward Ozorowski. Dyplomy wręczali: wojewoda białostocki Krystyna Łukaszuk i Rektor LUK ks. Kazimierz Fiedorowicz.

Uroczystość zakończyła pewien ważny etap w funkcjonowaniu LUK, ale jednocześnie była wydarzeniem niosącym nadzieję w serca mieszkańców wsi i małych miasteczek. Pokazała, że Kościół jest zawsze ze swymi wiernymi w każdej potrzebie, a czasy, jakie przeżywa dzisiejsze rolnictwo są trudne i wymagają niesienia pomocy.

Kolejne uroczyste wręczenie dyplomów odbywały się w Sokółce i Krypnie - gdzie dyplomy wręczył Arcybiskup Wojciech Ziemba oraz w Kalinówce Kościelnej, tam absolwenci przyjęli dyplomy z rąk Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.

Studia na LUK są bezpłatne , co nie jest bez znaczenia dla ubogich mieszkańców wsi. Ta formuła została przyjęta i akceptowana w wielu Gminach: Juchnowcu, Suchowoli, Sokółce, Gródku, Surażu, Choroszczy, Krypnie, Dobrzyniewie, Kalinówce Kościelnej, (gmina Knyszyn), Jaświłach, Jasionówce.

Dotychczas zostało przeprowadzonych 2320 wykładów dla 550 słuchaczy. Program obejmował następujące bloki tematyczne: nauka społeczna Kościoła (blok 70 tematów), historia Polski, literatura religijna i patriotyczna, reforma administracji publicznej, reforma systemu ochrony zdrowia, organizacja pomocy społecznej, rolnictwo i modernizacja obszarów wiejskich, integracja europejska, ochrona środowiska, kultura i ochrona dóbr - zwyczaje religijne na wsi, polityka prorodzinna - rola i zadania rodziny chrześcijańskiej, zagospodarowanie przestrzenne, bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy, rozwój gospodarczy - gminy lokalne, finanse publiczne i podatki, prywatyzacja i reprywatyzacja - uwłaszczenie, budownictwo mieszkaniowe, rola liderów wiejskich, ubezpieczenie społeczne (KRUS). W każdym z tych bloków zostało poruszonych wiele tematów. W szczególny sposób chciałbym wymienić niektóre z tematów omawianych w ramach nauki społecznej Kościoła: zagrożenia współczesnej rodziny, problemy życiowe bezrobotnych, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, aspiracje młodzieży w procesie wychowania, postać Ojca Świętego Jana Pawła II, pontyfikat Jana Pawła II źródłem przemian w Europie środkowo-wschodniej, klonowanie i eutanazja, godność pracy ludzkiej i sprawiedliwy podział jej dóbr według nauki społecznej Kościoła, rola modlitwy w dzisiejszym społeczeństwie, Biblia, tradycje chrześcijańskie w Polsce, prawo małżeńskie, chrześcijańskie przeżywanie Adwentu, chrześcijańskie przeżywanie Bożego Narodzenia, kalendarz liturgiczny a zwyczaje i obrzędy na wsi, zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II, prawo człowieka do pracy i własności prywatnej (obowiązki i przywileje), prawo człowieka do życia w bezpieczeństwie i wolności wobec współczesnych zagrożeń, Bóg bogaty w miłosierdzie - nauczanie Jana Pawła II w czasie ostatniej pielgrzymki w Polsce, wartości, jakie wnosi wiejska rodzina w dobro narodu, sytuacja Kościoła katolickiego w Rosji, radości i problemy naszej parafii - dyskusja panelowa, "Soli Deo" - sylwetka Prymasa Tysiąclecia, człowiek i jego prawa - w nauczaniu katolickiej nauki społecznej, dar niedzieli w rozumieniu chrześcijańskim, Święci w życiu Kościoła - mój patron, "nowa ewangelizacja" - program duszpasterski roku, sanktuaria maryjne w naszej Archidiecezji - ich znaczenie, podstawowe zasady życia społecznego, życie ludzkie jako najwyższe dobro osoby ludzkiej, Dzień Chorego - duszpasterstwo chorych - sakrament chorych, omówienie konkordatu, życie liturgiczne w kościele i w rodzinie - sakramentalia, pokój rodzi się w sercu człowieka - wychowanie do pokoju w rodzinie chrześcijańskiej, rola męża i ojca w małżeństwie i rodzinie, rodzina Bogiem silna - cykl wykładów, współczesne zagrożenia rodziny a działalność instytucji wspierających podstawową komórkę społeczną, problem nadużywania alkoholu na polskiej wsi, wzory osobowe młodzieży.

Bóg zapłać Księdzu Arcybiskupowi za erygowanie uczelni , wykładowcom za przygotowane fachowe wykłady, wszystkim wolontariuszom za otwarte serce, księżom za spotkania duszpasterskie, a słuchaczom za trud zdobywania wiedzy i kształcenia serca.

Dziękuję serdecznie za wspieranie duchowe oraz posługę w czasie inauguracji i zakończenia poszczególnych semestrów: Arcybiskupowi Wojciechowi Ziembie, Arcybiskupowi Stanisławowi Szymeckiemu, Biskupowi prof. Edwardowi Ozorowskiemu. Dziękuję Radzie Programowej: Panu Senatorowi Krzysztofowi Jurgielowi, Pani Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Elżbiecie Kaufman-Suszko. Bez ich bezinteresownej pomocy, interwencji, wykładów, prowadzenia biura i księgowości, rozliczeń, niemożliwa byłaby nasza działalność w tak poszerzonym wymiarze. Ta niejednokrotnie trudna praca, zaowocowała bogactwem wiedzy, integracji, chęci działania aktualnych absolwentów LUK. Składam to podziękowanie w imieniu własnym i wszystkich studentów. Dziękuję wszystkim Kapłanom, którzy z wielkim zaangażowaniem podjęli wykłady katolickiej nauki społecznej, oraz opieki nad powierzonym odziałem LUK. Dziękuję wszystkim Wykładowcom oraz Instytucjom, które delegowały swoich przedstawicieli. Dziękuję za troskę Panom Burmistrzom i Wójtom, z których gościnności i pomocy korzystaliśmy. Dziękuję Panu Sekretarzowi Marcinowi Kamieńskiemu. Dziękuję Starostom Oddziałów, czuwających nad poprawnością przeprowadzenia naszych spotkań i przekazujących zarządzenia oraz dokumentację.

W ciągu 8 lat wskazaliśmy drogę , którą obecnie z dobrym skutkiem przejęli inni. Obecnie szkoły i gminy same organizują kursy komputerowe dla społeczności lokalnej, Ośrodki Doradztwa Rolniczego prowadzą bardziej ożywioną działalność przy gminach, jak widzieliśmy na przykład sprawę dopłat bezpośrednich Gminy łatwiej docierają do liderów wiejskich i ludzi bardziej zaangażowanych. Gdy dodamy jeszcze integrację małych środowisk, pogłębioną współpracę z kapłanami, rozbudzenie zainteresowań w wielu dziedzinach wiedzy - wówczas stwierdzimy, że w ciągu 8 lat swej działalności Ludowy Uniwersytet Katolicki (który powstawał z takim trudem) spełnił swoje zadanie; wykazał się cenną inicjatywą i służył bezinteresowną pomocą w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu serc mieszkańcom wsi i małych miast.

Obecnie następują inne przemiany w naszym kraju, a te sprawiają, że zmieni się także sposób funkcjonowania Ludowego Uniwersytetu Katolickiego. Wydaje się, że powinniśmy iść w kierunku okresowych spotkań integracyjnych, sympozjów, konferencji, dni skupienia, czy warsztatów. Ale to już będą czynić inni ludzie dla dobra Kościoła - naszej wspólnoty.

ks. Kazimierz Fiedorowicz, Rektor Ludowego Uniwersytetu Katolickiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku