lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LUTY 2007
nr 2/2007

Posługa miłości

Siostry zakonne w dziełach dobroczynnych Kościoła Archidiecezji Białostockiej

"Z upływem lat wraz ze stopniowym rozprzestrzenianiem się Kościoła, działalność charytatywna utwierdziła się jako jeden z istotnych jego sektorów, obok udzielania sakramentów i głoszenia Słowa: praktyka miłości wobec wdów i sierot, wobec więźniów, chorych i wszystkich potrzebujących należy do jego istoty w równej mierze, jak posługa sakramentów i głoszenie Ewangelii. Kościół nie może zaniedbać posługi miłości, tak jak nie może zaniedbać sakramentów i Słowa" (Papież Benedykt XVI, Deus caritas est, n.22)

W obecnej rzeczywistości politycznej Polski bardziej niż wcześniej jest możliwa posługa miłości wg charyzmatów założycieli poszczególnych zgromadzeń zakonnych. W każdej sytuacji siostry zakonne wnoszą wkład świadectwa całkowitego zawierzenia swego życia Bogu i modlitwy w różnych ludzkich potrzebach. Służą potrzebującym poprzez doraźną pomoc niemal każdego dnia, a także poprzez swoją pracę zawodową lub dzieła miłości zakładane przez wspólnoty zakonne. Ulgę w cierpieniu, pomoc w powrocie do zdrowia i opiekę nad chorymi niosą Służki Niepokalanej w zawodzie lekarza, pielęgniarki (Dom Opieki Społecznej). Podobnie czynią Siostry od Aniołów (hospicjum), SS. Misjonarki św. Rodziny (hospicjum). Szczególny udział w trosce o chorych mają Siostry Franciszkanki od Cierpiących, które prowadzą Dom Opieki Społecznej przy ul. Proletariackiej 8 przeznaczony dla osób dorosłych, które ze względu na stan zdrowia i wiek nie są w stanie samodzielnie zaradzić swoim potrzebom. Poza siostrą dyrektor, kucharką i księgową, pracuje tam 7 sióstr w charakterze pielęgniarek. Zapewniają świadczenia opiekuńcze: wszechstronną pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza, zapewniają kontakt z otoczeniem, a także opiekę duchową, poprzez dostępną dla wszystkich kaplicę, w której ludzie mogą przyjmować Sakramenty Święte i modlić się indywidualnie, a także na różnych nabożeństwach, a zwłaszcza podczas Mszy Świętej celebrowanej codziennie. Siostry pełnią dyżury całodobowe. Jedna z sióstr pracuje też w Domu Opieki Społecznej Troski w Zaściankach, gdzie pełni funkcję wychowawcy i organistki.

Opiekę nad chorymi, starszymi i samotnymi na terenie gminy Jaświły podejmują Siostry Opatrzności Bożej z Bobrówki w charakterze opiekunek społecznych. Inne czynią to jako opiekunki parafialne (eucharystki, urszulanki...). Wszystkie niemal zgromadzenia w to się angażują w ramach zwykłego miłosierdzia chrześcijańskiego.

Siostry św. Teresy od Dzieciątka Jezus (terezjanki) w swoim domu zakonnym założyły Pogotowie Opiekuńcze "Opoka", które zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Zaspokaja ono niezbędne potrzeby bytowe, emocjonalne, społeczne i religijne. Z tego Domu mogą korzystać wszystkie dzieci niezależnie od wyznania. Szczególnie ważny jest kontakt z rodzicami dzieci i staranie o zabezpieczenie dzieciom miejsca w rodzinie własnej, zastępczej lub adopcyjnej. Ta placówka współpracuje z różnymi instytucjami, zatrudnia psychologa, pedagoga i innych.

Siostry Służebnice Matki Dobrego Pasterza (pasterzanki) w latach 1993-1998 prowadziły świetlicę pod nazwą Ośrodek Pomocy Dzieciom "Dobry Pasterz" w swoim domu zakonnym.

Od 1998 roku do dziś funkcjonuje w oddzielnym domu będącym własnością sióstr "Nasz Dom: Dobry Pasterz", gdzie mieści się świetlica terapeutyczna i dom dziecka. Z tego Domu korzystają dziewczęta w wieku 2-18 lat, a także rodziny dzieci, które otrzymują pomoc socjalną, poradnictwo i opiekę pedagogiczną.

Również Siostry Misjonarki Świętej Rodziny prowadzą świetlicę socjoterapeutyczną "Nazaret" dla dzieci potrzebujących wsparcia. Jest ta praca wychowawcza i dydaktyczna z dziećmi. Są tam także prowadzone warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. To wszystko dokonuje się we współpracy z kuratorami, pedagogami i innymi instytucjami.

Podobną świetlicę prowadzą także Siostry Służebnice Jezusa w Eucharystii (eucharystki)

Długą tradycję opieki nad zaniedbaną młodzieżą, chorymi i ubogimi w Białymstoku mają siostry szarytki. Obecnie większość sił angażują w pracę w przedszkolu istniejącym w ich domu, ale mają też czas na odwiedzanie chorych.

Dużym zaangażowaniem odznacza się Siostra Urszulanka Serca Konającego Jezusa (Urszulanka), która koordynuje pracę zespołu Caritas przy parafii katedralnej. Są to następujące zadania: funkcjonowanie parafialnej "kuchni dla ubogich", rozdawnictwo pomocy żywnościowej, odwiedziny biednych rodzin, kwesta na potrzeby biednych w parafii, organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci w ramach "Kolonii Caritas", współpraca z Caritas archidiecezjalną i inne.

Siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu (nazaretanki) pracują w założonym przez Caritas Archidiecezji Białostockiej (1997) Domu Matki i Dziecka (DMD) "Nazaret" w Wasilkowie. W tym Domu znajdują schronienie matki oczekujące na narodzenie dziecka oraz matki z dziećmi, które utraciły mieszkanie lub znalazły się w sytuacji, w której konflikt rodzinny nie pozwala na normalne życie i wychowanie dzieci. Pobyt w DMD trwa od kilku miesięcy do jednego roku. Siostry Nazaretanki są z matkami i ich dziećmi przez całą dobę. Podejmują z nimi pracę formacyjną, terapeutyczną, socjalną itp. Siostry Nazaretanki uczestniczą też w innych pracach Caritas w Archidiecezji Białostockiej służąc szczególnie ubogim rodzinom.

Ufność do Jezusa i zachętę do czynienia miłosierdzia wobec bliźnich niosą Siostry Jezusa Miłosiernego przy ul Poleskiej 42. Oprócz pracy z różnymi grupami, które odwiedzają to miejsce, gdzie ostatnie lata życia spędzał i umarł Czcigodny Sługa Boży Ks. Michał Sopoćko prowadzą grupy zwane "Promykami Jezusa Miłosiernego", włączają wiele dzieci do szkolnego koła "Caritas", głoszą i piszą o Miłosierdziu Bożym (stała rubryka w czasopiśmie archidiecezjalnym "W Służbie Miłosierdzia"). Przez pewien czas pomagały jako wolontariuszki w białostockim hospicjum dla terminalnie chorych, odwiedzały podopiecznych domu dla bezdomnych i domu dla uzależnionych w Czarnej Białostockiej.

Patrząc z uznaniem na zaangażowanie sióstr w dzieła miłości Kościoła, chcemy z wdzięcznością i radością wspierać te dzieła, korzystać z nich i współuczestniczyć w ich pełnieniu. O siostrach i wszystkich osobach zakonnych chcemy pamiętać w modlitwie przed Panem prosząc także o liczne i dobre powołania zakonne. Pamięć i szacunek wyrażamy zwłaszcza 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej), które jest jednocześnie dniem życia konsekrowanego w Kościele katolickim. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego z udziałem wszystkich osób konsekrowanych (zakony, instytuty świeckie, dziewice konsekrowane) zostanie odprawiona w tym dniu (2 lutego) w katedrze o godz. 11.00. Zapraszamy wszystkich wiernych, a zwłaszcza tych, którzy są zaangażowani w pracę charytatywną i inne dobre dzieła w parafiach.

ks. Henryk Żukowski