lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
CZERWIEC 2006
nr 6/2006

O Księdzu Michale Sopoćce prawie wszystko

Życie i działalność Księdza Michała SopoćkiNiedawno otrzymałem od księdza Henryka Ciereszki, wraz ze wzruszającą mnie osobiście dedykacją, jego monografię poświęconą życiu i działalności Czcigodnego Sługi Bożego, Księdza Michała Sopoćki. Bez obawy przesady można ją określić jako dzieło monumentalne, ze względu na wyczerpującą i nader starannie opracowaną treść. O jego randze i wartości merytorycznej w całokształcie literatury związanej z księdzem Sopoćką i jego służbą apostolską, świadczy bogata w superlatywy przedmowa, jaką napisał sam ksiądz kardynał Stanisław Nagy. Nie sposób dodać coś istotnego do zawartej tam oceny: Powstało istotne ogniwo w zgłębianiu Wielkiej Sprawy obecnego czasu, jaką stanowi kult Boga Miłości Miłosiernej, powiązane z osobą Sługi Bożego. Jest to cenna synteza życia człowieka, który jak nikt inny wniknął w tajemnicę naszych czasów, jaką jest tajemnica Bożego Miłosierdzia, najpierw przez kierownictwo duszy Świętej Apostołki, potem wnikliwe jej zgłębianie, by następnie stać się jej niestrudzonym orędownikiem i apostołem. Ale obszerna monografia Ks. dr. H. Ciereszki stanowi jeszcze jedną imponującą summę, nie mniej ważną w dziejach nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. W konsekwencji powstała książka, znaczące dzieło, które w jak najbardziej precyzyjny sposób wprowadza w dzieje jednego z najdonioślejszych wydarzeń na przestrzeni ubiegłego wieku, w skali Kościoła w Polsce, i nie tylko.

Wystarczy wziąć książkę do ręki, przejrzeć chociażby pobieżnie jej zawartość, rzucić okiem na niezliczoną ilość przypisów i odsyłaczy, na wykaz źródeł, liczących setki pozycji, ażeby uświadomić sobie ogrom trudu, jaki musiał wykonać i rzeczywiście wykonał jej autor. Zebranie, zestawienie i wnikliwa analiza mnogości materiałów, archiwalnych i współczesnych, ich krytyczna ocena i wykorzystanie dla ukazania prawdy, zasługują na podziw i uznanie. Jest to niewątpliwie dzieło klasyczne, stanowiące kompendium pełnej wiedzy w zakresie omawianego tematu. Trudno obecnie wyobrazić jakąkolwiek sensowną pracę z tej dziedziny, powstałą bez zapoznania się w punkcie wyjściowym z dziełem księdza Ciereszki.

W tym miejscu pragnę nie tyle zrecenzować, ile zasygnalizować samo ukazanie się tej równie potrzebnej, jak i ze wszech miar cennej publikacji. Jej zawartość i przesłanie są mi znane i bliskie tak z racji osobistych zainteresowań, jak też udziału w procesie beatyfikacyjnym księdza Sopoćki. Daje mi to pewną podstawę do oceny wartości i przydatności monografii, powstałej w środowisku, z którym Sługa Boży był, i jak sądzę pozostaje nadal związany, chociażby przez to, że wspomaga każdą lokalną inicjatywę, która służy promocji jego apostolskiej idei. Czuję się poniekąd zobowiązany, aby wyjawić parę rzeczy, które mogą umknąć uwadze czytelnika.

Ksiądz Henryk Ciereszko ma już w swoim dorobku kilka innych publikacji, poświęconych księdzu Sopoćce i jego działalności, których ta ostatnia jest najbardziej dojrzałą i pełną syntezą. Kiedy rozpoczęło się już postępowanie beatyfikacyjne w sprawie księdza Sopoćki, Arcybiskup Edward Kisiel szukał kogoś, kto by zajął się krytycznym opracowaniem życiorysu Sługi Bożego, wymaganego przez prawo kanonizacyjne. Wybór padł na księdza Ciereszkę, profesora apologetyki i ojca duchownego alumnów w naszym AWSD. Dzisiaj widzimy, jak trafny był to wybór. Ksiądz Ciereszko uczestniczył w pracach postulatorskich, gdy sprawa trafiła już do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jego dziełem jest opracowanie tak zwanej Pozycji, czyli całokształtu materiału dowodowego, łącznie z zeznaniami świadków, podlegające ocenie specjalistów Kongregacji. Na ten trud złożyło się szereg lat żmudnych badań. Wystarczy powiedzieć, że wydana drukiem Pozycja obejmuje ze wszystkimi załącznikami około 1100 stron dużego formatu. Spełniła stawiane jej surowe wymagania i została pozytywnie przyjęta przez Kongregację.

Autor jest więc zorientowany jak mało kto we wszystkich kwestiach, o których pisze w swojej monografii, obejmującej wyczerpującą syntezę życia i dokonań Sługi Bożego. Odniesienie jej do norm prawa kanonizacyjnego wyjaśnia bardzo wiele. Bez uwzględnienia tego kontekstu nie daje się uchwycić jej zasadniczego charakteru, wartości merytorycznej i całej wymowy, świadczącej o heroiczności życia i cnót Sługi Bożego. Na wiernie odtworzonej kanwie curriculum vitae został wyraziście zarysowany proces dojrzewania jego tożsamości kapłańskiej, owocującej wielostronnym trudem na wielu odcinkach życia Kościoła i wreszcie świętością. Długi szereg wydarzeń i informacji ukazuje kształtowanie się formatu i wybitnej osobowości, podatnej na zaszczepienie idei apostolskiej o uniwersalnym zasięgu. Ta strona życia i działalności pozostaje w ścisłym związku z charyzmatycznym posłannictwem Świętej Faustyny, której ksiądz Sopoćko dopomógł wznieść się na szczyty świętości, a następnie wziął na siebie cały ciężar zleconej jej przez Chrystusa misji.

O tym mówią rozdziały poświęcone wytrwałej działalności apostolskiej księdza Sopoćki, przedstawione z całą sumiennością historyka i biografa. Szczególną wartość ma ukazanie roli Sługi Bożego nie tyle dla genezy, ile dla rozwoju, przetrwania, obrony oraz teologicznego uzasadnienia kultu Bożego Miłosierdzia. Zwykle akcentuje się rolę siostry Faustyny, niewątpliwie doniosłą, lecz nie w pełni zrozumiałą i skuteczną bez zaangażowania się księdza Sopoćki. Monografia księdza Ciereszki ukazuje we właściwym świetle i proporcjach wzajemne relacje i współpracę obojga, co nie omieszkał podkreślić również kardynał Nagy. I to jest jej wielki walor w ukazaniu genezy i rozwoju kultu w obecnej formie.

O procesowej wartości dzieła świadczy szczególnie ukazanie sylwetki duchowej kandydata na ołtarze, odznaczające się ścisłością i prawdą historyczną, czerpaną z autentycznych dokumentów, zarówno publicznych jak prywatnych. Uzupełnia ją własny bogaty dorobek pisarski. Istotne źródło stanowią także teksty autobiograficzne oraz obfita korespondencja. Biograf skrzętnie zebrał i wykorzystał również materiał narracyjny, łącznie z relacjami, wspomnieniami i zeznaniami naocznych świadków, do których miał dostęp i wgląd jako postulator. W przekonywujący sposób zostało przedstawione działanie łaski powołania do kapłaństwa i służby apostolskiej w konkretnych sytuacjach i uwarunkowaniach, w jakich wypadło księdzu Sopoćce żyć i działać. Zostały też ukazane istotne elementy świętości, jak stały rozwój cnót, wytrwałość w realizacji woli Bożej, pomimo trudności, przeszkód i koniecznych ofiar. Tę specyfikę duchowości Sługi Bożego autor potrafił uchwycić i przedstawić ze znajomością rzeczy, zarówno od strony zasad, jak i konkretnych danych.

Monografia nie odrywa się ani na moment od swojej bazy źródłowej, nie puszcza wodzów fantazji i zbyt daleko idących domysłów, nie popartych rzeczowymi dowodami. Wywody i konkluzje autora są dokładne i ścisłe. Dzięki temu czytelnik nie wątpi, że to, czego dowiaduje się z książki o Słudze Bożym, o jego życiu, gorliwym trudzie, oddaniu sprawie Bożej, opiera się na mozolnie odkrywanej ze źródeł prawdzie, która przemawia swoją jasnością i siłą wewnętrzną. Niemniej klarowna treść jest na swój sposób dynamiczna i twórcza, przemawia do wyobraźni czytelnika, kształtuje jego wrażliwość na treści istotne dla poruszanej dziedziny, wprowadza w tajemnicę świętości, która kształtuje się i dojrzewa w konkretnych realiach życia, ma swój wymiar charyzmatyczny i apostolski.

ks. Stanisław Strzelecki

Życie i działalność Księdza Michała Sopoćki (1888-1975). Pełna biografia apostoła Miłosierdzia Bożego. Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 625.