lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LISTOPAD 2004
nr 2/2004

Eucharystyczny rok

Ojciec Święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 10 VI 2004 r. ogłosił Rok Eucharystii. Mówił wówczas: "Od kiedy w dniu Zesłania Ducha Świętego lud Nowego Przymierza 'rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją' (encyklika Ecclesia de Eucharistia). Właśnie to mając na myśli postanowiłem poświęcić Eucharystii pierwszą encyklikę w nowym tysiącleciu i z radością ogłaszam teraz specjalny Rok Eucharystii. Rozpocznie go Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się od 10 do 17 X 2004 r. w Guadalajarze w Meksyku, zakończy zaś najbliższe zwyczajne zgromadzenie Synodu Biskupów, które zbierze się w Watykanie w dniach 2-29 X 2005 r. na temat: Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła". W przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański w niedzielę 13 VI 2004 r. Jan Paweł II powiedział: "Rok Eucharystii wpisuje się w program duszpasterski, nakreślony przeze mnie w Liście Apostolskim Novo millenio ineunte, w którym wezwałem wiernych, by 'na nowo rozpoczynali od Chrystusa'. Poprzez wytrwałe kontemplowanie oblicza Słowa Wcielonego, prawdziwie obecnego w tym sakramencie. Mogą się oni doskonalić w sztuce modlitwy i dążyć do wysokiej miary życia chrześcijańskiego, co jest nieodzownym warunkiem prowadzenia w sposób skuteczny nowej ewangelizacji".

Słowacki kardynał Józef Tomko, emerytowany prefekt watykańskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, reprezentował Ojca Świętego na 48 Kongresie Eucharystycznym w Maryjnym sanktuarium w Guadalajarze jako papieski legat. W pieszej pielgrzymce do wspomnianego sanktuarium przybyło 12 X 2004 r. blisko 4 mln osób z Meksyku i z zagranicy. Pielgrzymowali kardynałowie, biskupi, osoby konsekrowane (siostry zakonne i zakonnicy) i wierni świeccy. Po zakończeniu koncelebrowanej Mszy Świętej z udziałem prawie 50 kardynałów z całego świata kardynałowie i biskupi odwiedzali miejscowych chorych i więźniów, celebrowali dla nich Msze Święte. W związku z 48 Kongresem Eucharystycznym Stolica Apostolska wydała specjalny dokument, tzw. tekst podstawowy, pt.: Eucharystia światłem i życiem na nowe millenium. W tym dokumencie zostaliśmy zaproszeni do kontemplacji Chrystusa eucharystycznego, do wiary w Jego prawdziwą obecność w Eucharystii oraz do radości, jaką przeżywali uczniowie w Emaus, gdy rozpoznali zmartwychwstałego Pana po łamaniu chleba. Jezus Chrystus jest naszym światłem i życiem, co urzeczywistnia się w Eucharystii, w sprawowanej Mszy Świętej i w pozamszalnym kulcie eucharystycznym. Poprzez Eucharystię możemy dostrzec blaski i cienie naszego chrześcijańskiego życia. Papież Jan Paweł II nieustannie nas wzywa, "aby dostrzegać jasne strony, które mimo trudności czynią świat bardziej przyjazny i godny miłości. Gdyż Boży Syn stał się człowiekiem na pięknym świecie, który Ojciec stworzył jako dobry". Wspomniany dokument do blasków zalicza radość wypływająca z faktu, że w ostatnich latach zwiększyła się liczba katolików, nastąpił rozwój licznych ruchów kościelnych, wzrosła ilość powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Czymś pozytywnym jest obrona godności i praw człowieka w imię Ewangelii, szukanie prawdy przez człowieka, szczególnie przez młodych ludzi. Należy cieszyć się z tego, że Kościół mówi odważnie o kulturze życia i staje w jego obronie. Wspólnota chrześcijańska podjęła wiele inicjatyw dla dobra najsłabszych oraz bezbronnych i prowadzi je nadal. Natomiast cieniem na nasze życie kładą się: "bezlitosne systemy gospodarcze, które nie liczą się z człowiekiem, potężne kultury, które ograniczają słabsze. Przepaść między nędzą i bogactwem pogłębia się". Bólem napawa zacieranie się świadomości moralnej, zanikanie zdolności kochania do końca, terroryzm, śmierć i cierpienie spowodowane przez przemoc, rozpad rodziny, życie niemające dla wielu sensu, aborcja, niepewność rynku pracy, "która dusi życie własne i rodzinne wielu ludzi". Cienie współczesnego świata - to "handel narkotykami, pranie pieniędzy, korupcja w różnych dziedzinach, przemoc, zbrojenia, dyskryminacja rasowa, niszczenie środowiska naturalnego (?) nieobecność Boga, który jest wykluczany z życia prywatnego i społecznego, podczas gdy mnożą się sekciarskie, fanatyczne, często fundamentalistyczne formy religijności albo różnorodne duchowości bez odniesienia do Boga czy obowiązku moralnego".

Papież Jan Paweł II w dniu 7 X 2004 r. podpisał swój List Apostolski Mane nobiscum Domine (Zostań z nami Panie, tytuł nawiązuje do spotkania uczniów ze zmartwychwstałym Chrystusem w Emaus), skierowany do biskupów, kapłanów i wiernych, inaugurujący Rok Eucharystii w Kościele katolickim w niedzielę 17 października. Ojciec Święty, jak pisze w Liście Apostolskim, nie chce zmieniać programów duszpasterskich poszczególnych Kościołów lokalnych, ale pragnie, by nasze życie ubogaciło się Eucharystią, byśmy dawali świadectwo "obecności Boga w świecie (?) nie lękali się mówić o Bogu i nosić z podniesionym czołem oznaki wiary. Kultura Eucharystii krzewi kulturę dialogu". Według Ojca Świętego Rok Eucharystii powinien być dla nas, katolików, czasem "braterskiej pracowitości" na rzecz licznych form ubóstwa na świecie, od głodu i chorób po samotność i bezrobocie. Taka postawa, nasza pobożność eucharystyczna będzie stanowić "zasadnicze kryterium, które zaświadczy o prawdziwości naszych celebracji eucharystycznych", naszego udziału w niedzielnych, świątecznych i codziennych Mszach Świętych oraz pozamszalnego kultu Jezusa obecnego w Eucharystii. Jan Paweł II podkreśla, że z tajemnicą eucharystyczną jest zawsze związana Najświętsza Maryja Panna, Matka Chrystusa, Kościoła i nasza. Żywe przeżywanie Eucharystii przez chrześcijan, może sprawić, że więcej będzie blasków na tym świecie, że tak bolesne cienie będą coraz bardziej ustępować i czynić życie ludzkie bardziej pieknym i miłym Bogu.

W odpowiedzi na List Mane nobiscum Domine, w czerwcu 2005 r. Kościół polski będzie przeżywał Krajowy Kongres Eucharystyczny w Warszawie. W naszej Archidiecezji 2 IV 2005 r. odbędzie się w Białymstoku sympozjum poświęcone problematyce eucharystycznej, a 4 VI 2005 r. zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta przed Archikatedrą Białostocką, po niej odbędzie się procesja eucharystyczna do Kościoła św. Rocha z udziałem przedstawicieli wszystkich naszych parafii. Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki, pragnie, aby z okazji Roku Eucharystii ożywiła się praktyka tradycyjnych czterdziestogodzinnych nabożeństw oraz dni wieczystej adoracji (nie tylko w kościołach parafialnych, ale też w innych miejscach kultu) z naszym żywym udziałem.

Rok Eucharystii niech będzie natchnieniem dla naszych duszpasterzy, aby jeszcze bardziej zadbali o piękno naszych świątyń, szczególnie prezbiterium oraz o bardziej poprawne sprawowanie Najświętszej Eucharystii. Niech ten święty czas przynagla również naszych wiernych świeckich do umiłowania Eucharystii, do świadomego, czynnego i pełnego udziału we Mszy Świętej oraz w kulcie pozamszalnym, do połączenia tego uczestnictwa z naszym życiem poza świątynią. Niech to pełne uczestnictwo zawsze wynika z miłości do Pana, który "do końca nas umiłował" (por. J 13,1). W związku z Rokiem Eucharystii pragniemy również na łamach W Służbie Miłosierdzia rozważać wielki dar Eucharystii w oparciu o najnowsze dokumenty Kościoła: Encyklikę Ecclesia de Eucharistia, III wyd. Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, Instrukcję Redemptionis sacramentum o zachowaniu i unikaniu rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii oraz List Apostolski Mane nobiscum Domine.

ks. Stanisław Hołodok