lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
STYCZEŃ 2006
nr 1/2006

Blask życia: Ewangelia, nauka i etyka

W dniach 17 - 19 listopada 2005 roku w Wiecznym Mieście odbył się Międzynarodowy Kongres "Blask życia: Ewangelia, nauka i etyka". Prace Kongresu, zorganizowanego z okazji dziesięciolecia ogłoszenia encykliki Evangelium vitae, skupiły się wokół rozwoju, jaki dokonał się w dziedzinie bioetyki oraz perspektyw na przyszłość. Organizatorem spotkania był Papieski Instytut Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie oraz Papieska Akademia Pro Vita, przy współpracy i udziale licznych ośrodków naukowych z całego świata (m.in. Instytut Bioetyki Uniwersytetu Katolickiego Najświętszego Serca w Rzymie).

Główne wytyczne prac kongresowych wskazał Jan Paweł II, czego syntetyczne kompendium stanowi encyklika Evangelium vitae, traktująca o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (promulgowana 25 marca 1995). Zarówno nauczanie papieskie w Encyklice, jak i naukowe przemyślenia Kongresu z wielka mocą podkreślają fakt, że sercem refleksji biotycznej jest "życia". Pomimo jednak tak dużej i ewidentnej wartości, jaką stanowi dar życia często, zwłaszcza we współczesnym świecie, jest on zaniedbywany, lekceważony czy wręcz w nieludzki sposób niszczony. Wobec szybkiego rozwoju nauk medycznych określenie właściwych kryteriów etycznych, które by je normowały bioetyka pozbawiona została całościowej i dogłębnej refleksji epistemologicznej i teologicznej. W takim wypadku refleksja bioetyczna poddaje się niejednokrotnie logice kazuistycznej.

Perspektywa 10 lat od ukazania się Evangelium vitae zachęca, aby współczesna refleksja w dziedzinie bioetyki podjęła wysiłek zgłębienia bogactwa nauki Jana Pawła II. Bogactwo przesłania antropologicznego dokumentu pozwala na zintegrowanie, także w perspektywie etycznej, treści różnych nauk pozytywnych z Objawieniem Bożym w kluczowym temacie "życie". Po wtóre, postępowanie biomedyczne posiada częstokroć szczególną racjonalność praktyczną. Bogactwo zaś kultury i cywilizacji życia ma charakter pozytywny, ukierunkowany ku dobru wspólnemu społeczeństwa.

Prace Kongresu skupiły się w kilku blokach tematycznych, pozwalających dostrzec niezbywalną wartość życia i różnorodność aspektów oraz jego przejawów, niejednokrotnie również złożoność problemów. W pierwszym dniu (17 listopada) uwaga prelegentów oraz uczestników skupiła się na fakcie życia, które stało się treścią Objawienia Bożego ("Życie się objawiło" 1J 1, 2) oraz przedmiotem analizy biologicznej i antropologicznej. W sesji przedpołudniowej bp Elio Sgreccia (Przewodniczący Papieskiej Akademii Pro Vita) w swoim wystąpieniu zastanawiał się nad antropologią daru życia. Pani prof. Elena Bosetti (Uniwersytet Gregoriański) analizowała tajemnicę życia oraz jego objawienie w Biblii. Prof. Livio Melina (Papieski Instytut Jana Pawła II) podjął próbę określenia epistemologicznych możliwości rozpoznania życia dokonująca się w świetle wiary i objawienia. Była to próba spojrzenia na życie w perspektywie Ewangelii, nauki i etyki. Sesja popołudniowa pozwoliła uczestnikom Kongresu spojrzeć na dar życia w aspekcie zarówno biologii jak i antropologii. Pytanie prof. Roberto Colombo: antropocentryzm czy biocentryzm swoją pełną odpowiedz odnalazło w odpowiedzi - jedynie chrystocentryzm. Na zakończenie pierwszego dnia prac przedstawiciele ośrodków naukowych z różnych regionów świata przybliżyli tematykę świętości życia oraz jego wartości w ujęciu różnych tradycjach religijnych.

Prace drugiego dnia Kongresu (18 listopada) upłynęły pod hasłem: Życie powierzone człowiekowi. Prelegenci porannej sesji podjęli tematykę odpowiedzialności etycznej w ukazaniu wartości i sensu życia ludzkiego. Prof. Eberhard Schockenhoff (Uniwersytet we Fryburgu) wskazał na potrzebę określenia jasnych granic w kazuistyce bioetycznej. Prof. Juan-José Pérez-Soba (Wydział Teologiczny Św. Damazego w Madrycie) zastanawiał się nad trudną do określenia przestrzenią, w której znajduje się życie, między darem a donacją (Life: between Gift and Donation). W popołudniowej sesji podjęto ważna dla encykliki Evangelium vitae problematykę kultury i cywilizacji życia. Prof. Carlo Caffarra (Arcybiskup Bolonii) zgłębiał zagadnienie kultury życia, która jest wymiarem cywilizacji rzeczywiście ludzkiej. Prof. Carl Anderson (Instytut Jana Pawła II w Waszyngtonie) przybliżył problematykę kultury życia, czyli przestrzeni istnienia rodziny oraz daru życia widzianego w kontekście prawnym i politycznym.

Istotny element wiążący się z problematyką życia stanowi odpowiednia edukacja i promocja kultury życia oraz troska i ochrona życia. Rozważania w tego aspektu stały się przedmiotem popołudniowych prac Kongresu oraz sesji przedpołudniowej dnia następnego (19 listopada). Respekt wobec daru życia oraz odpowiednia ochrona, zwłaszcza w stadium najbardziej zagrożonym (od chwili poczęcia czy w ciężkiej chorobie i wieku podeszłym) wymaga szczególnej troski ze strony osób, którym troska o człowieka i jego życie jest powierzona. Wobec tak wysokich wymagań i tak dużego zagrożenia, jakim życie ludzkie podlega, powraca postulat odpowiedniej argumentacji oraz solidnej edukacji etycznej. Wymóg odpowiedniej edukacji i szczególnej wrażliwości dotyczy zwłaszcza osób bezpośrednio odpowiedzialnych za życie innych ludzi - rodziców, rodzin, lekarzy, personelu szpitalnego czy osób opiekujących się osobami chorymi i umierającymi. Odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie na solidną refleksję etyczną są centra biotyczne, propagujące Ewangelię życia i zajmujące się rzetelną, naukową refleksją w tej dziedzinie. Na zakończenie Kongresu przedstawiciele kilku takich ośrodków zapoznali uczestników spotkania ze stanem aktualnych badań oraz problematyką, z jaką przychodzi borykać się w poszczególnych środowiskach.

ks. Józef Kozłowski