lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LIPIEC 2005
nr 7/2005

New Age (cz. 2)

Analiza zjawiska na podstawie watykańskiego dokumentu

Tekst ten jest pomyślany jako zaproszenie dla chrześcijan, aby potraktować New Age poważnie, i jako taki ma on na celu poprosić swoich czytelników o wejście w krytyczny dialog z ludźmi podchodzącymi do tego samego świata z bardzo różnych perspektyw. Duszpasterska efektywność Kościoła w trzecim tysiącleciu zależy w dużej mierze od przygotowania prawdziwych głosicieli przesłania zawartego w Ewangelii.1

Dokument Jezus Chrystus dawcą wody żywej został pomyślany jako odpowiedź na potrzebę zrozumienia przez chrześcijan różnych przejawów zjawiska znanego jako New Age. Stąd refleksje zawarte w książce są próbą pomocy chrześcijanom w dwóch aspektach:

- w identyfikacji elementów rozwijającej się tradycji New Age;

- we wskazaniu tych elementów, które są niezgodne z Objawieniem chrześcijańskim.

Jest to więc duszpasterska odpowiedź na ważne wyzwanie współczesności. Jest to także próba prawidłowego zrozumienia New Age oraz dokonania sprawiedliwej jego oceny. Nie wszystko bowiem, co związane jest z tym ruchem jest złe. "Niemniej jednak, wizja leżąca u podstaw religijności New Age jest, ogólnie rzecz biorąc, trudna do pogodzenia z chrześcijańską doktryną i duchowością." (s. 21)

Co jest nowego w New Age?

Ludzie New Age mówią o doniosłym punkcie zwrotnym w historii, który ma charakteryzować się zmianami w świecie. Zmiany te mają dotyczyć nie tyle świata jako takiego, ile raczej naszej kultury, czy sposobu, w jaki odnosimy się do otaczającej nas rzeczywistości. Głosząc konieczność zmian propagatorzy ruchu włączają w nurt New Age wiele różnych tradycji: okultystyczne praktyki antycznego Egiptu, Kabałę, gnostycyzm wczesnochrześcijański, sufizm, tradycję Druidów, chrześcijaństwo celtyckie, średniowieczną alchemię, renesansowy hermetyzm, buddyzm Zen, jogę i wiele innych (s. 26).

Watykański dokument analizując elementy składowe ruchu, stwierdza, że jedynym nowym elementem w New Age jest "synkretyzm elementów ezoterycznych i świeckich". (s. 27)

Co proponuje New Age?

Fascynacja niezwykłymi zjawiskami

"Jednym z najbardziej powszechnych elementów 'duchowości' New Age jest fascynacja niezwykłymi zjawiskami, w szczególności związanymi z paranormalnymi istotami" (s. 30). Podstawową rolę w rozpowszechnianiu tej duchowości odgrywają ludzie zwani "medium". Twierdzą oni, iż w czasie transu komunikują się z różnymi istotami. Owe byty duchowe potrafią przejąć kontrolę nad ich ciałem i zdolnościami. Wiele osób, które były świadkami spotkań z medium jest pewnych duchowego wymiaru tych zjawisk. Twierdzą jednak, że nie pochodzą one od Boga, pomimo iż istoty przemawiające przez medium posługują się językiem pełnym miłości i światła.

Dokument Jezus Chrystus dawcą wody żywej opisywane doświadczenia odnosi raczej do współczesnej formy spirytyzmu niż do duchowości w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Harmonia z naturą i kosmosem

Różnorodność form i sposobów, w jakich przejawia się New Age łączy jedna idea: bycie w harmonii z naturą i kosmosem. Owa harmonia i znalezienie własnego miejsca w wielkim łańcuchu istnienia jest warunkiem szczęścia, zdrowia i sukcesu.

W New Age nie ma rozróżnienia między dobrem a złem. Nie można więc nikogo potępiać, ale też nikt nie potrzebuje przebaczenia. Ludzie New Age uważają, że wiara w istnienie zła może wywołać jedynie lęk i niechęć. Na niechęć należy odpowiedzieć miłością. Nie jest to jednak miłość w rozumieniu chrześcijańskim, wyrażająca się w czynach. Dla przedstawicieli ruchu, miłość jest energią, wibracją na wysokich częstotliwościach.

Zdrowie i dostanie życie

Trzecią propozycją New Age jest obietnica zdrowia i dostatniego życia. Stąd bierze się ogromna popularność medycyny alternatywnej. Koncentruje się ona na umyśle, który odgrywa podstawową rolę w utrzymaniu lub odzyskaniu zdrowia. Dlatego choroba rozumiana jest jako brak harmonii człowieka z naturą. "Uważa się, że związek pomiędzy duchowymi a fizycznymi aspektami osoby przejawia się w systemie immunologicznym lub indyjskich czakrach" (s. 33).

Drogą do pełnego zdrowia i szczęścia ma być praca nad rozwojem własnego wewnętrznego potencjału. W ten sposób, stosując liczne techniki, człowiek może odkryć w sobie boga.

W związku z tym, że zdrowie wiąże się z przedłużaniem życia, New Age oferuje wiarę w reinkarnację. Odkrywanie poprzednich wcieleń odbywa się poprzez analizę snów i techniki medytacyjne.

Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot

1 Papieska Rada Kultury, Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age. Kraków, Wydawnictwo "M", 2003, s. 24. W dalszej części odnośniki do cytatów z tego dokumentu będą zawarte w tekście w postaci podania w nawiasie numeru strony.