lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
PAŹDZIERNIK 2004
nr 1/2004

Cnota roztropności - mówić czy słuchać?

Kolejnym filarem warunkującym kondycję psychiczną, moralną i duchową człowieka jest roztropność. Wartość ta, jak i pozostałe cnoty kardynalne nie jest dana człowiekowi w gotowym kształcie, ile raczej zadana pod postacią dyspozycji rozwojowej, którą należy uaktywnić i ustawicznie aktywizować w ciągu całego naszego życia. Prawidłowo ukształtowana warunkuje dojrzałość decyzji i zachowania człowieka. Roztropność, jak mówił biskup Adam Stanisław Krasiński, dyktuje człowiekowi w każdej okoliczności, jak ma najstosowniej postąpić, ażeby nie tylko nierozmyślnego kroku nie uczynił, ale jednego nierozumnego słowa nie wyrzekł. Ks. Piotr Skarga nazywa roztropność woźnicą innych cnót, która nie tyle służy temu co usługuje, ile temu co rozkazuje. Wartość roztropności winna być niezbędnym przymiotem ludzi dzierżących jakąkolwiek władzę. Kunszt rządzenia ludźmi tak wielkiej roztropności potrzebuje, iż sprawiedliwie mówić o nim można, że jest najtrudniejszym człowieka dziełem. Dzięki tej cnocie zyskujemy zdolność myślenia i działania w orbicie obowiązujących nas norm moralnych. Dzięki tej cnocie, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, bezbłędnie stosujemy zasady moralne do poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać (p. 1806).

Niestety, potoczna obserwacja ludzkich zachowań, jak też propagowane w środkach audiowizualnych wzorce zachowań rażą brakiem roztropności w poczynaniach zarówno rządzących jak i rządzonych. W naszych codziennych czynnościach brakuje nam rozwagi, przezorności, przewidywania skutków naszych poczynań itd. Lekkomyślność, niestałość, zmienność, niedbalstwo, brak namysłu, to cechy kolidujące z roztropnością. Jakże często apelujemy do decydentów o odpowiedzialność w zachowaniach, decyzjach i postanowieniach, a ta (odpowiedzialność) jest niczym innym jak przewidywaniem skutków własnego zachowania, decyzji i postanowień. Brak przewidywania skutków własnego postępowania jest oznaką braku roztropności, a to z kolei skutkuje zakłóceniem interakcji międzyludzkich w wymiarze rodziny, grupy zawodowej, społecznej czy międzynarodowej.

Jeśli chcemy zatem ćwiczyć się w cnocie roztropności musimy przede wszystkim nauczyć się, czy też pozwolić mówić innym i słuchać innych. Przyjmując rolę obserwatora czy słuchacza doświadczamy faktów, których znajomość pozwoli nam na roztropną interpretację i roztropne zachowanie. To zaś jest etykietą zdrowego rozsądku. Wreszcie, jak poucza nas słownik teologiczny, człowiek roztropny nie działa dorywczo, bezplanowo, lecz myślą swą uprzedza, a w pewnym nawet stopniu określa kształty swego dzieła. Jeśli więc w tym miejscu powołamy się na definicję zdrowia psychicznego, która w zdolności do rozwoju, w zdolności do dokonywania we własnym wnętrzu przemian, upatruje istotę tegoż zdrowia, to dojdziemy do wniosku, że bez cnoty roztropności nie można uważać siebie za człowieka zdrowego psychicznie.

Jan Szafraniec, Senator RP